Om SkyttelPASS


Om selskapet
SkyttelPASS AS er eid og driftet av Skyttel AS, som eies av fylkeskommunene Vestland, Rogaland og Agder. SkyttelPASS AS har ikke et offentlig formål, og driftes utelukkende som et kommersielt selskap. Som følge av offentlig eierskap er selskapet derimot underlagt strenge etiske retningslinjer, og har som mål å være det naturlige valget av brikkeutsteder for bompasseringer og ferjereiser.

SkyttelPASS AS ble opprettet i 2019 som følge av bompengereformen og utstederforskriften som trådte i kraft 1. januar 2019. SkyttelPASS-brikken var den første brikken i Norge som fikk AutoPASS-godkjenning etter dette, og var også den første brikken i Norge som fikk EETS-godkjenning. EETS (European Electronic Toll Service) er en EU-standard for bompengebetaling.

SkyttelPASS-brikken ble lansert i april 2021

Om kommersialisering av utstederrollen
Tradisjonelt har et bompengeselskap vært både bompengeoperatør og utsteder av brikke. Som operatør har man ansvar for innkreving av bompenger i et spesifikt bompengeprosjekt/bomring. Som utsteder har man ansvar for betalingsbrikke og betalingsformidling. Fordi en brikke kan benyttes i bompengeprosjekter som er driftet av andre bompengeoperatører, vil en operatør som i tillegg er utsteder påta seg risikoen for betaling av bompasseringer gjort i andre bompengeprosjekter enn dem operatøren selv har ansvar for. På grunn av dette påtok bompengeselskapene seg en risiko de ikke hadde lov til, og man så dermed et tydelig behov for kommersialisering av utstederrollen.

På bakgrunn av dette ble utstederforskriften implementert 1. januar 2019. Forskriften regulerer forhold i forbindelse med kommersialisering av utstederrollen. Grunnet risikoen man som utsteder påtar seg ved å stille garantier for betaling til andre bompengeoperatører, får dermed utsteder – ifølge sats som er regulert i forskriften – en godtgjørelse på 1,75% av innkrevde bompenger og ferjebilletter.

I desember 2020 ble SkyttelPASS AS ISO 9001 sertifisert. ISO 9001 er definert som den internasjonale standarden som spesifiserer krav til et kvalitetsstyringssystem (QMS). Bedrifter og organisasjoner benytter standarden for å demonstrere evnen til konsekvent å tilby produkter og tjenester som oppfyller både kundens krav og regulatoriske krav.

Informasjon til bedrifter


For bedrifter kan SkyttelPASS-brikken- og avtalen også benyttes til parkering og adgangskontroll for dem som ønsker å benytte nummerskilt og/eller brikke som registreringsenhet. For bedrifter med et større antall kjøretøy å administrere har vi også egne løsninger.

For mer informasjon, eller for spørsmål om skreddersydd avtale til din bedrift, kontakt oss på post@skyttelpass.no

Eiere


SkyttelPASS AS er et heleid datterselskap av Skyttel AS. Skyttel AS er eid av fylkeskommunene Vestland, Rogaland og Agder.

Styre og ledelse


Administrerende direktør
Vidar Raa
vidar.raa@skyttel.no

Styrets leder
Vidar Raa

Styremedlem
Helge Kvinge