Personvernerklæring


Denne erklæringen gjelder for SkyttelPASS AS. Formålet med erklæringen er å formidle hvorfor vi behandler personopplysninger, hvilke opplysninger vi behandler, hvem som er ansvarlig for vår behandling, hvordan vi ivaretar ditt personvern og hvilke lovfestede rettigheter du som er registrert har når det gjelde personopplysningene.

Personvernerklæringen gjelder bruk av våre produkter og tjenester, samt besøk på våre nettsider.

Formålet med behandling av personopplysninger


Statens Vegvesen har godkjent SkyttelPASS som brikkeutsteder på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. SkyttelPASS behandler personopplysninger med det formål å kreve inn bompenger på det offentlige vegnettet i Norge og utføre elektronisk billettering gjennom AutoPASS Samvirke i offentlig ferjedrift iht. Utstederforskriften §20 og §6. I forbindelse med innkrevingen behandler SkyttelPASS de personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre brukeravtalen med den enkelte bruker etter § 15.

Behandlingsansvarlig i SkyttelPASS


Administrerende direktør i SkyttelPASS AS er ansvarlig for at virksomhetens behandling av personopplysninger foregår i henhold til gjeldende lover og regler.

Registrert informasjon


Har du SkyttelPASS avtale og blir belastet via SkyttelPASS-brikke, benytter vi informasjonen du selv har gitt oss, som navn, adresse, fødselsdato og registreringsnummer.For å kunne utføre en effektiv innkreving, registrerer vi innbetalinger, betalingshistorikk, fakturahistorikk og opplysninger knyttet til kundehenvendelser. SkyttelPASS mottar og behandler passeringstransaksjoner som inneholder registreringsnummer, pris på passeringene, tid, sted, kjøretøyets vekt og brikkenummer.

Utveksling av personopplysninger


Følgende personopplysninger kan mottas fra operatøren og Statens Vegvesen:

 1. identifikasjonsnummer for elektronisk brikke
 2. sted, dato og klokkeslett for passering
 3. prisklasse og pris for passering
 4. kjøretøyets registreringsnummer
 5. bilde av kjøretøyet
 6. registrert eier i Motorvognregisteret.

SkyttelPASS kan utlevere opplysninger om brukerens kjøretøy og brukeravtale, herunder personopplysninger, til operatøren og Statens vegvesen i den utstrekning som er nødvendig for å:

 1. fastsette riktig takst
 2. behandle henvendelser fra brukeren
 3. overføre ansvaret for betalingen til brikkeutsteder etter Utstederforskriften § 6

I tilfeller der en brukeravtale overføres fra en brikkeutsteder til en annen, kan de personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre brukeravtalen utleveres.

I arbeidet med å kreve inn bompenger, oppfylle avtalevilkår, og å tilby nettsider og selvbetjeningsløsninger, benytter SkyttelPASS seg av underleverandører og samarbeidspartnere. Disse vil kunne behandle dine personopplysninger på vegne av SkyttelPASS. For å sikre at personopplysningene dine ikke benyttes til andre formål enn det som er beskrevet ovenfor, inngår SkyttelPASS databehandleravtaler med alle sine underleverandører og samarbeidspartnere.

I noen tilfeller er vi lovpålagt å utlevere personopplysningene dine, for eksempel til politi eller skattemyndigheter.

E-post og telefon


SkyttelPass benytter e-post og telefon som kontaktpunkt for kundehenvendelser.

SkyttelPASS benytter Pureservice som e-postplattform. Henvendelser på e-post eller gjennom kontaktskjema på nettsiden til kundesenteret blir lagret og behandlet i løsningen til Pureservice

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til å ikke sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt og lengde på samtalen) logges i vårt telefonsystem som er levert av Zisson AS. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet, samt at den benyttes som grunnlag for statistikk på aggregert nivå. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat som journalføres etter samtalen. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Informasjonskapsler


Vi benytter ikke cookies på vår nettside. I forbindelse med tegning av ny avtale, vil vi midlertidig lagre informasjon i din sesjon, men dersom du avslutter registreringsprosessen vil disse dataene forsvinne etter kort tid. Skulle noen andre opplysninger bli samlet inn, vil vi informere deg om dette og kreve samtykke fra deg. Du vil da få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi innhenter, og hva de eventuelt skal brukes til. Databehandlere/monitorering vi benytter oss av:

 • Google analytics
 • Azure application insight
 • Betalingsløsning: NETS
 • Telefonsystem fra Zisson AS
 • Pureservice som e-postplattform
 • Dynamics NAV 2017

Sikring av personopplysninger 


Tilgang til personopplysninger gis kun til personer med arbeidsoppgaver som krever dette. Alle ansatte har signert taushetserklæring. Alle systemer har adgangskontroll med personlig ID og passord. Alle endringer og handlinger er sporbare.

Dine rettigheter som kunde  


Som kunde har du rett til å vite hvilke opplysninger vi har lagret om deg, samt rett til å be om å få dine personopplysninger korrigert, utlevert eller slettet fra våre systemer.

Sletting av opplysninger forutsetter at dette ikke kommer i konflikt med annet lovverk, som for eksempel regnskapsloven.

Regnskapsdata som passeringer (transaksjonsdata i forbindelse med ferjereiser) og faktura, etc. oppbevares i henhold til regnskapsloven.

Du har som kunde rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd.

Ønsker du å få innsyn i dine personopplysninger som SkyttelPASS har registrert om deg,  eller ønsker du informasjon om deg utlevert eller slettet ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema.

Endringer


Vi kan ha behov for å oppdatere Personvernerklæringen over tid. Ved utvikling av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Eventuelle endringer vil bli oppdatert på denne siden.