Avtalevilkår


Gjelder fra 01.01.2021
(revidert dato: 17.01.2024)

Avtaleparter

Denne avtalen (heretter kalt «Avtalen») inngås mellom bruker (heretter kalt «Kunden») og SkyttelPASS AS (heretter kalt Selskapet) og regulerer Kundens bruk av SkyttelPASS (heretter kalt «Brikke(n)») og nummerskiltgjenkjenning ved betaling av avgifter/kostnader som påløper ved bruk på vei og i ferjesamband. Avtalen regulerer også Kundens bruk av Brikken for andre tjenester Selskapet tilbyr, og som er tilknyttet Brikken. De til enhver tid gjeldende rabatter og fordeler ved bruk av Brikken og nummerskiltgjenkjenning finnes på Selskapets nettsider www.skyttelpass.no.

1. Innledende bestemmelser

1.1 SkyttelPASS avtalen er gyldig senest fra dagen etter du har mottatt bekreftelse på opprettet avtale. Så snart vi har knyttet brikke til din avtale vil du motta et varsel fra oss på e-post. Vi gjør oppmerksom på at Selskapet vil kunne gjennomføre kredittsjekk før endelig godkjenning. Kunden vil i tilfelle det gjennomføres kredittsjekk gjøres oppmerksom på dette.

1.2 Avtalen med det Selskapet som har utstedt Brikken regnes som hovedavtale for AutoPASS – Samvirke. Dersom Kunden tegner tilleggsavtale med bompengeselskap eller ferjeselskap (heretter kalt «Operatør»), skal slik tilleggsavtale tilknyttes samme Brikke. Bruk av Brikken i tilleggsavtale forutsetter gyldig hovedavtale.

1.3 Brikken benyttes til elektronisk betaling i bompengeanlegg og ferjesamband, og eventuelle andre tjenester Selskapet tilbyr ved Kundens bruk av Brikken. Brikken er knyttet til kjøretøyets registreringsnummer. Personlige bilskilt må registreres med originalt registreringsnummer. Selskapet har rett til å belaste Kunden for bruk av Brikken. For bruk av Brikken i land tilknyttet EasyGo-samarbeidet, se www.easygo.com for informasjon og tilleggsvilkår.

1.4 Brikken utleveres av Selskapet mot betaling av et brikkegebyr per brikke på 200 kroner inkludert mva.

1.5 Takster og rabatter for bruk av Brikken i bompengeanlegg og ferjesamband fastsettes av offentlige myndigheter. Takstinformasjon finnes på www.autopass.no og hos den enkelte Operatør. Informasjon om rabatt og fordeler ved bruk av Brikken finnes også på www.skyttelpass.no

1.6 Ved inngåelse av Avtalen gir Kunden samtykke til at det innhentes, lagres og behandles personopplysninger om Kunden.

2. Kundens forpliktelser og rettigheter

2.1 Plikt til å betale bompenger følger av Forskrift om betaling av bompenger av 28. november 2016 nr. 1418, gitt med hjemmel i vegloven § 27. Det er Kunden som er avtalepart i denne Avtalen, og Kunden vil være betalingsansvarlig for all bruk av Brikken og påløpt passeringstakst på grunnlag av fotografering av nummerskilt ved passering av bomstasjon og ferjesamband.

2.2 Kunden plikter å følge de til enhver tid gjeldende Avtalevilkår, og aksepterer disse ved inngåelse av Avtalen.

2.3 Brikken skal ikke benyttes i andre kjøretøy enn det som er registrert under Avtalen. Kunden plikter å følge de instruksjoner som gjelder for riktig installasjon og bruk av Brikken. Informasjon finnes på www.skyttelpass.no

2.4 Kunden er ansvarlig for at alle opplysninger under Avtalen er korrekte til enhver tid. Alle endringer, slik som bytte/salg av bil eller personalia, skal meldes umiddelbart til Selskapet. Dette gjelder også dersom kunde har tilleggsavtale med et bompengeselskap eller ferjeselskap. Informasjon om lokale avtaler som tilbys av de enkelte Operatørene finnes på Operatørenes nettsider. Kunder med utenlandsk registrerte kjøretøy er selv ansvarlig for å registrere kjøretøyet med korrekt miljøparameter i SkyttelPASS sitt sentralsystem når kunde oppretter avtale. Kunden kan til enhver tid undersøke om opplysninger under Avtalen er korrekte, og gjøre endringer via MinSide på Selskapets nettsted www.skyttelpass.no eller ved å kontakte Selskapet.

2.5 Verken Brikken eller Avtalen kan overdras til andre personer eller juridiske enheter.

2.6 Kunden er betalingsansvarlig for all bruk av Brikken, uansett hvem som bruker Brikken. Ved tapt eller skadet Brikke, påløper gebyr for utlevering av ny Brikke. Ved tyveri kreves politianmeldelse før Kundens ansvar etter Avtalen bortfaller.

2.7 Dersom Avtalen er gyldig, betaler Kunden med frigjørende virkning til Selskapet for avtalepasseringer hos Operatør som er registrert av Brikken. Dette gjelder ikke betaling for passeringer under lokale avtaler som tilbys av Operatør.

2.8 Dersom Brikken ikke er avlest ved passering, har Kunden ansvar for påløpt passeringstakst på grunnlag av fotografering av nummerskilt ved passering av bomstasjon. For kjøretøy uten gyldig Avtale, vil Operatør kreve passeringstakst direkte fra den som er registrert som kjøretøyets eier. Det samme gjelder dersom Selskapet i unntakstilfeller vil miste adgangen til å kreve inn passeringer for Operatør. Ved slike unntakstilfeller vil Kunden kunne bli behandlet som en fullpriskunde uten forhåndsvarsel.

2.9 Kunden er ansvarlig for å fjerne kjøretøyet og dermed deaktivere Brikken fra Avtalen ved salg eller avhendelse av kjøretøyet. Brikken kan da overføres til nytt kjøretøy på samme avtale. Om ikke Brikken skal benyttes i nytt kjøretøy må Kunden avslutte Avtalen via Min Side eller ved å gi melding til Selskapet umiddelbart. Ved eierskifte/avhendelse av kjøretøy er Kunden ansvarlig for påløpt passeringstakst eller andre avgifter tilknyttet bruk av Brikken eller ved fotografering av nummerskilt inntil Kunden har endret dette via Min Side eller at melding om eierskifte/avhendelse er behandlet av Selskapet. Ved å avslutte kjøretøyet på Min Side samtidig som salg/avhendelse finner sted, hindrer man at Avtalen blir belastet for passeringer etter salg/avhendelse. Ved henvendelser per e-post til vårt kundesenter må det påregnes noe behandlingstid. Kunden er juridisk ansvarlig for å betale alle passeringer for kjøretøyet så lenge Kjøretøyet står på Kundens avtale.

2.10 Bytter Kunden brikkeutsteder er Kunden selv ansvarlig for å avslutte kjøretøyet på brikkeavtalen hos sin tidligere brikkeutsteder. AutoPASS-systemet oppdateres normalt innen et døgn etter at ny brikkeavtale er inngått og gjør med dette den nye brikkeavtalen aktiv. Det anbefales derfor å vente et døgn med å avslutte kjøretøyet på gammel brikkeavtale etter at ny brikkeavtale til kjøretøyet er opprettet. Ta kontakt med Selskapet (SkyttelPASS) dersom du er i tvil om din brikkeavtale hos Selskapet er aktiv. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle fullprisfakturaer og gebyrer fra bompengeselskaper og ferjeoperatører som påløper for passeringer i en periode hvor Kunden ikke har aktiv brikkeavtale registrert i AutoPASS-systemet på kjøretøyet.

2.11 Kunden har rett på gjeldende rabatt og eventuelt fritak på passeringer når Brikken er avlest og Avtalen er gyldig. Kundens rett på rabatter tilknyttet andre tjenester Selskapet tilbyr ved bruk av Brikken kan følge av særlige Avtalevilkår for slike tjenester. Rett til rabatt og eventuelt fritak bortfaller når Avtalen sperres eller termineres.

3. Selskapets forpliktelser og rettigheter

3.1 Selskapet er betalingsformidler mellom Kunden og Operatører i AutoPASS Samvirke og EasyGo-samarbeidet.

3.2 Selskapet skal gi Kunden rabatter for passeringer i henhold til enhver tid gjeldende takstretningslinjer når passeringer er registrert og avtalen er gyldig. Rett til rabatt og evt. fritak bortfaller når avtalen sperres eller heves i henhold til punkt 8.

3.3 Eventuelle krav mot Selskapet er begrenset til Kundens refusjon av urettmessig ilagte og betalte avgifter som skyldes feil hos Selskapet.

3.4 Selskapet kan sperre Avtalen jf. punkt 4.4 og 4.5.

3.5 Selskapet kan foreta endringer i Avtalen uten forutgående varsel til Kunden. Selskapet kan også uten forutgående varsel til Kunden utføre korrigeringer som er
nødvendige for å administrere avtaleforholdet, herunder eksempelvis
korrigere belastninger og opplysninger om Kunden.

3.6 Vesentlige endringer i Avtalen som gjelder Kundens plikt til å betale bompenger, vil kunne skje som følge av myndighetenes beslutninger eller andre ekstraordinære forhold utenfor Selskapets kontroll. Slike endringer vil kunngjøres senest fire uker før endringene trer i kraft. Endringer av takster og priser for passeringer annonseres i henhold til bestemmelser gitt av Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen.

3.7 Avtalen kan overføres til et annet selskap. Melding om eventuelt overføring av Avtalen til et annet selskap vil bli gitt 14 dager før Selskapet overfører Avtalen.

4. Betaling og avregning

4.1 Ved inngåelse av avtale med Selskapet samtykker kunden til at Selskapet gjennomfører en kredittsjekk ved behov. Selskapet kan kreve økonomisk sikkerhet ved inngåelse av avtale eller evt. fremtidig mislighold (Jfr. Utstederforskriften §19).

4.2 Ved avtaleinngåelse velger kunde faktura- og betalingsmetode for til enhver tid gjeldende faktura- og betalingsmetode, se www.skyttelpass.no Jfr. Utstederforskriften §19 kan det ilegges gebyrer eller tilleggskostnader knyttet til ulike betalingsmetoder.

4.3 Selskapet tilbyr flere alternativer for elektronisk faktura for avtalekunder. Dersom Kunden velger papirfaktura som betalingsmetode, vil det tilkomme et miljøgebyr.

4.4 Ved etterskuddsfaktura vil Selskapet umiddelbart kunne sperre Avtalen uten varsel ved manglende betaling, mangelfull adresse eller ved andre årsaker som medfører at betalingen ikke gjennomføres. Retten til rabatt vil da bortfalle og ubetalte faktura vil bli oversendt til inkasso.

4.5 Kunden kan finne fakturainformasjon på MinSide. Ikke mottatt faktura eller inkassovarsel fritar ikke Kunden for betalingsansvar.

4.6 Selskapet refunderer til kunde tilgodehavende over NOK 20.

5. Personvern

5.1 Selskapet vil behandle Kundens personopplysninger for det formål å kreve inn betaling fra Kunde for avtalepasseringer, for fremstilling av anonymisert statistikk, som grunnlag for informasjon til Kunden, og for gjennomføring og administrasjon av Avtalen med Kunden. Behandling av personopplysninger vil skje i overenstemmelse med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

5.2 Registrering av personopplysninger i tilknytning til Kundens passering i bompengeanlegg/ferjesamband skjer ved lesing av Brikken eller ved automatisk bilde av kjøretøyets registreringsnummer..

5.3 Selskapet stiller til rådighet en elektronisk kundeside, MinSide, med oversikt over Kundens avtaler, passeringer, fakturaer og betalinger. Formålet med denne behandlingen er å gi Kunden en praktisk mulighet til å administrere sitt kundeforhold.

5.4 Opplysninger om Kunder og kundetransaksjoner kan bli utlevert til aktører i AutoPASS – Samvirke og EasyGo i Norge og i utlandet, i tillegg til ferjeselskap med elektronisk billettering.

5.5 Dersom Avtalen overføres fra Selskapet til et annet selskap, kan de personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre Avtalen utleveres.

5.6 Kunden har rett til innsyn i personopplysninger Selskapet behandler, og til å kreve retting av uriktige eller mangelfulle personopplysninger. Kunden kan også be om å få personopplysninger utlevert eller slettet i den grad slik utlevering eller sletting ikke kommer i konflikt med annet regelverk. Informasjon om hvordan Selskapet behandler personopplysninger kommer frem av Selskapets gjeldende personvernerklæring på www.skyttelpass.no

6. Kommunikasjon og klage

6.1 Henvendelser fra Kunden om Brikken og denne Avtalen skal rettes til Selskapet jfr. punkt 1.2. Andre henvendelser som gjelder fullprisfaktura for bompasseringer, lokale fritak eller tilleggsavtaler skal rettes til Operatør.

6.2 Med mindre annet er bestemt skal meldinger fra Selskapet til Kunden om Avtalen sendes i brev eller som e-post til adresse oppgitt under Avtalen, eventuelt informeres via Selskapets nettside. Meldinger fra Selskapet kan også gis i fakturaer, ved SMS til mobilnummer oppgitt i Avtalen, i purringer og i inkassovarsler.

6.3 Klage på belastninger av passeringer mv. må fremmes for Selskapet senest tre uker fra det tidspunktet Kunden fikk eller burde fått kunnskap om forholdet som begrunner klagen. Rettslige tvister mellom AutoPASS-utsteder og bruker reguleres av tvistelovens bestemmelser, jf. tvisteloven kap. 4.

7. Opphør av avtale

7.1 Kunden har til enhver tid rett til å si opp Avtalen med Selskapet.

7.2Oppsigelser må meldes Selskapet umiddelbart, enten via MinSide, eller ved å henvende seg til Selskapets kundesenter. Ved å avslutte kjøretøy på MinSide hindrer
man at avtalen blir belastet for passeringer etter salgsdato
/oppsigelse. Ved henvendelser per e-post til vårt kundesenter må det påberegnes noe behandlingstid. Når bekreftelse om at oppsigelsen er mottatt (eller terminering av Avtalen på MinSide) skal Brikken kastes som elektrisk avfall.

7.3 Selskapet kan si opp Avtalen med 14 dagers forhåndsvarsel dersom endrede forhold besluttet av myndighetene gjør det nødvendig, dersom Brikke for lett bil har vært inaktiv i mer enn 2 år og hvis Avtalen ikke gir økonomisk fordel eller ikke er obligatorisk for Kunden.

7.4 Selskapet kan terminere Avtalen umiddelbart dersom Kunden vesentlig misligholder forpliktelser som følger av Avtalen, og ved avtalepartens død eller konkurs. Manglende betaling vil alltid anses som vesentlig mislighold.

8. Lokale avtaler

8.1

Dersom Kunden har rett på lokale fritak eller fritak etter takstretningslinjene,
må Kunden kontakte den enkelte Operatør for informasjon om dette.
Se også informasjon på Operatørens nettsider.

8.2 Den enkelte Operatør er ansvarlig for administrasjon og innkreving av betaling for passeringer som omfattes av lokale avtaler.