Fritak for bompenger


Følgende kan søke om fritak for bompenger:

  • Uniformerte og sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag
  • Kollektivtransport i rute (med unntak av enkelte ferjesamband)
  • I bomringer gjelder fritak også for forflytningshemmede med parkeringstillatelse fra kommunen.

For alle fritaksordninger må du benytte elektronisk AutoPASS-brikke med gyldig avtale, som f.eks. SkyttelPASS-brikke- og avtale.

Motorsykler og mopeder er fritatt for bompengebetaling ved alle automatiske bomstasjoner- og bomringer i Norge. På ferjer må motorsykler og mopeder betale bompenger der det er bompengepåslag på ferjebillett.

Det kan forekomme lokale fritaksordninger utover ovennevnte nasjonale ordninger. Se link til bompengeselskapene her:

For å få fritak må du kontakte det bompengeselskapet som er operatør av den bomstasjonen eller bomringen du mener du har krav på fritak hos. Fritaket forutsetter AutoPASS-brikke med gyldig avtale, som f.eks. SkyttelPASS-brikke- og avtale.

Se link til bompengeselskapene her.

Fritak faller bort dersom:

  • Du sier opp din SkyttelPASS-avtale
  • Du bytter SkyttelPASS-brikke da må du søke om fritak på nytt
  • Gyldigheten på HC-kortet ditt utløper
  • SkyttelPASS-avtalen din sperres på grunn av inkasso